Historie hornictví

Drahokamy, rudy, minerály i kameny provázejí člověka od nepaměti. Náš kraj je na ně bohatý. Pohraniční pohoří mezi Čechy a Saskem se od konce 17. století nazývalo Erzgebirge a z něho vzešel český název Rudohoří a následně Krušné hory. Název tento se odvozuje od bohatých a hojných nalezišť různých rud. Krušné hory jsou bohaté zejména na rudy stříbra, železa, cínu a uranu. Významná těžba se soustředila také na rudy niklu, kobaltu, molybdenitu, wolframu a v poslední etapě i na fluorit a baryt. Postupně byly objeveny i naleziště polodrahokamů ametystů a jaspisů z oblasti kolem horského města Měděnce. Celé pohoří je provrtáno nespočítatelným množstvím dolů, štol a průzkumnými šachticemi.

Sběratelské vzorky byly shromažďovány již přes 200 let. Hornickou činnost doprovázejí často nálezy hezkých a pozoruhodných ukázek různých minerálů. Horníci z hlubinných i povrchových dolů a lomů často zachránily tyto pozoruhodné přírodniny. Exempláře často zvláštních krystalovaných tvarů a barev byly velmi vyhledávány nadšenými sběrateli a také odborníky. Nejvýznamnější vzorky minerálů z Krušných hor jsou uloženy hlavně v Národním muzeu v Praze, Vídni a saském Freibergu. Pod Krušnými horami se po obvodu uhelné pánve vyskytují vulkanické horniny v podobě Českého středohoří a Doupovských hor. Tyto vulkanické horniny nemají ložiska rud.

Zcela vyjímečné je na Třebenicku ložisko českého granátu- pyropu. Vulkanické čedičové a znělcové horniny obsahují často bubliny až dutiny plné krásných drobných krystalů celé řady minerálů zeolitové skupiny a karbonátů. Z Českého středohoří dosáhly vzorky aragonitu od Hořence a skelného opálu hyalitu z Valče v Doupovských horách světového věhlasu. Také sbírání minerálů v severočeském hnědouhelném revíru za posledních 150 let byla zprvu v zájmu badatelů a odborníků, kteří odsud popsali celou řadu významných minerálů, jako např. čermíkit, humboldtin, duxit, bílinit a další. Sběratelství minerálů se rozvinulo až v průběhu posledních padesáti letech, kdy na lomových provozech vznikla geologická oddělení.

Výsledkem mineralogického odborného i sběratelského zájmu je souhrnné zpracování všech nálezů a celkem popsáno 63 mineralogických druhů. Nejvýznamnějším a nejhojnějším minerálem je bezesporu markazit, jehož kopinaté krystaly jsou pověstné po celé Evropě. Hojný je také sádrovec, pyrit a různá mineralizovaná dřeva. Mezi zvláštnosti lze zařadit zvláštní druh fosilní pryskyřice, nazývané duxit.

Další vzácností nalézanou v naší uhelné pánvi je organický minerál whewellit, který se nachází v současné době v Evropě již jen u nás. Několik minerálů na našich povrchových lomech v posledních letech bylo popsáno, jako nové minerály v Čechách, např. hartit a esseneit. Také se připravuje popis zcela nového minerálu na světě ze skupiny ferrieritu z Dolů Nástup Tušimice. Sběratelé minerálů ze Severočeských dolů a jejich přátelé pořádají již 19 let tradiční výstavy z pokladů soukromých sbírek na zámku v Klášterci nad Ohří. Bylo zde možné spatřit mnoho unikátních vzorků minerálů z celého světa, nevšední kolekce zkamenělin ze všech údobí vývoje Země, ale také sbírky z historie hornictví a měřictví.

Také se podařilo připravit tři výstavy tematicky zaměřené ke knihám, které sponzorovaly právě Severočeské doly, první byla o třetihorní floře, druhá o třetihorní fauně a poslední o mineralogii naší uhelné pánve. V posledních letech se výrazně rozvinuly způsoby určování minerálů a hlavně se zlepšily fotografické metody, které umožňují zachytit i malé mikroskopické vzorky, jejichž snímky patří mezi ty nejkrásnější. V následujících stránkách se s nimi můžete seznámit i vy. Sběratelé v přírodě již otočili každý kámen několikrát a skály stále vydávají své poklady v podobě krásných a hodnotných vzorků.


Historie hornictvíHistorie hornictvíHistorie hornictvíHistorie hornictvíHistorie hornictvíHistorie hornictvíHistorie hornictví


Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ49901982
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.